Habarlar

 • Maslahat berilýän sous wideo naharlary

  2022-nji ýyl iýmit hökmünde başlar, gök önümlerden başlalyň!Gepleşigiň bu mowzugynyň mowzugy "sous vide bişirmek", sous wideo bişirmek tagamlaryny maslahat beriň, salgylanmak üçin ulanylar diýip umyt edýärin.1. Bişen sogan we ikra bilen gyzgyn bahar ýumurtgalary ...
  Koprak oka
 • What is low temperature cooking technology?

  Pes temperatura bişirmek tehnologiýasy näme?

  Aslynda, bu haýal bişirilýän tagamyň has professional beýany.Sousvide diýip hem atlandyryp bolar.Molekulýar bişirmegiň esasy tehnologiýalarynyň biri.Iýmit materiallarynyň çyglylygyny we iýmitlenmegini has gowy saklamak üçin foo ...
  Koprak oka
 • 10 questions to help you cook at low temperature

  Pes temperaturada bişirmäge kömek etjek 10 sorag

  Soňky iki ýylda muny gaty köp gören bolsaňyz gerek, başlyk / nahar iýýän / işdeş / kärdeş / kärdeşiňiz bilen Sous Vide hakda gürläniňizde, olaryň jogaby gowy, men olary günäkärlemeýärin.Indiki gezek soraglary görkeziň ...
  Koprak oka