• Täzeçillik tehnologiýasy integrasiýasy, haýal bişiriji nahar bişirmegiň täze tendensiýasyna ýolbaşçylyk edýär

  Täzeçillik tehnologiýasy integrasiýasy, haýal bişiriji nahar bişirmegiň täze tendensiýasyna ýolbaşçylyk edýär

  Soňky ýyllarda tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen aşhana enjamlary hem yzygiderli täzelenýär.Sous Vide aşpez, innowasiýa aşhana enjamy hökmünde çaltlyk bilen meşhurlyk gazandy.Wakuum tehnologiýasyny haýal bişirmek prinsipi bilen birleşdirýär, size täze aşpez getirýär ...
  Koprak oka
 • Sous vide: adaty bişirmek usullaryny ýoýýan akylly artefakt

  Sous vide: adaty bişirmek usullaryny ýoýýan akylly artefakt

  Häzirki zaman durmuşynyň çaltlaşmagy bilen aşhana döwri yzarlamaly.Sous wideosy adaty bişirmek usullaryny ýoýýan akylly artefaktdyr.Sous wideosynyň peýda bolmagy adamlara uly amatlylyk we täzelik getirdi, nahar bişirmek ýaly nahar bişirmek ...
  Koprak oka
 • El bilen saklanýan vakuum maşynyny ulanmagyň artykmaçlyklary

  El bilen saklanýan vakuum maşynyny ulanmagyň artykmaçlyklary

  Öýde iýmit vakuum maşynyny satyn almak diňe bir iýmitiň saklanyş möhletini uzaldyp bilmez, wakuum bişirmegiň bişiriliş usulyna kömek edip bilmez, sowadyjyda dürli iýmitleriň ysyndan hem saklanyp biler.Doňdurylan ≠ Täze saklamak Daşky gurşawda - 1 ℃ ~ 5 ℃, buz kristal guşaklarynyň köpüsi ge ...
  Koprak oka
 • Sous Vide biftek

  Sous Vide biftek

  Sous vide biftek Taýýarlamak we gril etmek biftekini özleşdirmek aňsat däl we tejribe talap edýär.Mundan başga-da, ot gözegçilik edilende, gowrulan we gowrulan önümleriň tagamy wakuumdan soň pes temperaturaly haýal bişirmekden düýpgöter tapawutlanýar.Biftek däli tagamyny nädip suratlandyrýarsyňyz ...
  Koprak oka
 • Tekiz halta vakuum gaplaýyş maşynynyň iş ädimleri

  Tekiz halta vakuum gaplaýyş maşynynyň iş ädimleri

  önümiň beýany: Tekiz halta wakuum gaplaýyş enjamy ýarym awtomatiki gury we çygly goşa maksatly görnüşe bölünýär.Howpsuzlyk süzgüç enjamy möhür suwuklygyny we az mukdarda tozan önümlerini vakuum edip biler;poslamaýan polatdan ýasalan howa burun, umumy plastik paketler, birleşdirilen iýmit haltalary, alýumin ...
  Koprak oka
 • Möhürleýji maşyn enjamlaryny ulanmakda ünsi talap edýän meseleler

  Möhürleýji maşyn enjamlaryny ulanmakda ünsi talap edýän meseleler

  Häzirki zaman jemgyýetinde gozgalmaýan emläk pudagy iň çalt ösýär we möhürleýji maşyn pudagynyň ösüşi gozgalmaýan emläk ösüşinden birneme haýal.Söwda merkezlerinde enjamlara bolan isleg gozgalmaýan emläkden pes däldigi sebäpli, ösüş tizligi täzeden ...
  Koprak oka
 • Maslahat berilýän sous wideo naharlary

  Maslahat berilýän sous wideo naharlary

  2022 iýmit hökmünde başlanjak bolýar, gök önümlerden başlalyň!Bu meseläniň mowzugy "sous vide bişirmek". Sous wideo bişirmek tagamlaryny maslahat beriň, salgylanma üçin ulanylar diýip umyt edýärin.1. Bişen sogan we kürü bilen gyzgyn bahar ýumurtgalary ...
  Koprak oka
 • Pes temperatura bişirmek tehnologiýasy näme?

  Pes temperatura bişirmek tehnologiýasy näme?

  Aslynda, bu haýal bişirilýän tagamyň has professional beýany.Sousvide diýip hem atlandyryp bolar.Molekulýar bişirmegiň esasy tehnologiýalaryndan biridir.Iýmit materiallarynyň çyglylygyny we iýmitlenişini has gowy saklamak üçin foo ...
  Koprak oka
 • Pes temperaturada bişirmäge kömek etjek 10 sorag

  Pes temperaturada bişirmäge kömek etjek 10 sorag

  Soňky iki ýylda muny gaty köp gören bolsaňyz gerek, başlyk / nahar iýýän / işdeş / kärdeş / kärdeşiňiz bilen Sous Vide hakda gürläniňizde, olaryň jogaby gowy, men günäkär däl.Indiki gezek soraglary görkeziň ...
  Koprak oka