Maslahat berilýän sous wideo naharlary

2022-nji ýyl başlaýar

iýmit hökmünde, gök önümlerden başlalyň!

Bu meseläniň mowzugy "sous vide bişirmek"

Sous wideo bişirmek üçin tagamlaryň bir toparyny maslahat beriň

Salgylanmak üçin ulanylyp bilner diýip umyt edýärin.

1. Bişen sogan we kürü bilen gyzgyn bahar ýumurtgalary

Hot spring eggs with fried onions and caviar

Çig mal:

Täze ýumurtga 1, sogan 1, ikiýar 10 g, iýilýän güller we otlar azajyk, lezzetli masala birleşýän ýakymly ysly zatlar, şüweleň biraz, ýakymly arassa gara burç 1 g, biraz duz

Taýýarlanmak:

Sous wideo bişiriji suwuň temperaturasyny 64 gradus derejesinde saklaýar.

Makeasama:

1. eggsumurtgalary pes temperaturaly haýal ojakda 90 minut bişirmeli.

2. Haomei masala goşma ysly zatlar we şüweleň şeraby bilen ýaşyl sogan sogan bölümini möwsüm we reňkläň, ýöne gowy gowurmak ýerlikli däl.

3. loadüklenende ýumurtga duz we lezzetli arassa gara burç sepiň.

4. Çyzgyny çyzgy boýunça guruň.

Nahar bişirmek nokatlary:

Täze ýumurtga goşmazdan ozal suwuň temperaturasynyň 64 gradusa ýetýändigine göz ýetiriň.

2. Pes temperaturada gowrulan pars ysly sygyr eti

Low temperature roasted Persian spicy beef filet

Çig mal:

100g sygyr eti, 100g kädi, 10g iýilýän kömelek, 15g hoz, 30g tagamly Persiýa ysly marinad, 10ml greýpfrut sousy, 5ml Porter şeraby, 20ml goňur sousy, 1g tagamly arassa gara burç we degişli mukdarda duz we zeýtun ýagy

Taýýarlanmak:

Sygyr etiniň ähli görnüşini aýyryň, ýuwuň we bir gapdalda goýuň.

Makeasama:

1. Sygyr etiniň ähli süzgüçli pars Sianzi ýakymly marinad we duz bilen duzlanýar.

2. Duzly sygyr etini peçde 55 at 80 minutda bişirmeli.

3. Buglanan kädi, greýpfrut kädini palçyk etmek üçin greýpfrut sousyny goşuň.

4. Iýilýän kömelek tagamly bolmak üçin suw bilen gaýnadylýar.

5. Porter şiresini emele getirmek üçin Porter şerabyny goňur sousa guýuň.

6. 100g gowrulan sygyr etini kesip, çyzgy boýunça basseýniň içine goýuň.

Nahar bişirmek nokatlary:

Niufeili adatça tutuşlygyna bişirilýär, bu bolsa myhmanlardan öňünden nahar bişirmek üçin amatly

3. sous wideo bişiriji limon köri şiresi bilen gaýnadylan towuk göwüsini

sous vide cooker boiled chicken breast with lemon curry juice

Çig mal:

90g towuk göwsi, 1 kellesi gyzyl kelem, 12g brokkoli, 4G dürli iýilýän güller, 5g sogan, 2G lezzetli kekik ýapraklary, 4G lezzetli limon köri duz tagamly tagamy, 15ml Gollandiýa şiresi, 5ml ak şerap we 6ml zeýtun ýagy

Taýýarlanmak:

Towuk göwüsini ýuwuň we bir gapdalda goýuň.

Makeasama:

1. Towuk göwüsini, lezzetli kekir ýapraklaryny, ak şerap, sogan we zeýtun ýagyny wakuum haltasyna, wakuuma salyň we pes temperaturaly aşpezde 60 4 4 sagat bişirmeli.Olary garaşmak üçin çykaryň.

2. Gyzyl kelem kellesini bişiriň we böleklere bölüň.

3. Limon köri duzly tagamly tagam we Gollandiýanyň şiresi limon köri Gollandiýa şiresi üçin doly garylýar.

4. Çyzgyny çyzgy boýunça guruň.

Nahar bişirmek nokatlary:

Pes temperaturada bişirilende, içilmedik ýa-da köne towuk göwüslerinden gaça durmak üçin temperaturany we wagty gözegçilikde saklaň

4. Pyrtykal şiresi bilen kakadylan goz döşi

Smoked goose breast with orange juice

Çig mal:

1 goz döşi, 1 turp, 1 käşir, 1 gyrmyzy kartoşka, azajyk iýilýän güller we ösümlikler, şüweleň kellesiniň 1 çig maly, azajyk weihaomei miwesi we agaç tüssesi tagamy, 20ml apelsin şiresi, 1g weihaomei arassa gara burç we degişli duz we zeýtun ýagynyň mukdary

Taýýarlanmak:

1. Gaz göwsi, kakadylan tagamly miwe agaçlary, şeker we duz bilen duzlanýar.

2. Gök gök önümler.

3. Pes temperaturaly aşpez, suwuň temperaturasyny 58 mainta saklaýar.

Makeasama:

1. Duzlanan goz döşüni boşadyň we pes temperaturada 4 sagat bişirmeli.

2. Gaz döşüni çykaryň, gazana atyň, deride ýagy pes otda gowurmaly we pyçagy şekillendiriň.

3. Dökülen gök önümleri pyçak bilen çalşyň we tagamy üçin zeýtun ýagy bilen gowurmaly.

4. Çyzgyny çyzgy boýunça guruň.

Nahar bişirmek nokatlary:

Gaz döşüni ýakmaly däl we bişirmeli däl.

5. Gyzdyrylan gyzyl burç we turp salady bilen sardina salony

Sardine salon with roasted red peppers and radish salad

Çig mal:

Sardine 120 gram, 8 gram gury ysly zatlar, 20 gram gyzyl burç, 8 gram turp, zeýtun ýagy 20 ml, 5 ml gara sirke, 10 gram salat geýmek, ýakymly, arassa gara burç 1 gram, duz mukdary.

Taýýarlanmak:

Sardine balyk filetosyny kesdi we ak şerap bilen ýuwuldy we duzlandy.

Makeasama:

1. gury ysly zatlara sardini goýuň, zeýtun ýagyny guýuň, duz sepiň we gara burç dadyp, pes temperaturada bişiriň.

2. Gyzyl burçuny galaýy folga bilen örtüň, gowy bişiriň we gabyklaň.

3. Turp dilimläň, salat sousyny goşuň, zeýtun ýagyna we tagamyna gara sirke garmaly.

4. Kod diskini yzygiderli.

Nahar bişirmek nokatlary:

Universalhliumumy bugly peç haýal gowurmak üçin 50% çyglylygy we 60 uses ulanýar.

6. Pes temperaturada gowrulan sygyr etiniň bagryny kädi püresi we gara kömelek şiresi bilen gowurmaly

Low temperature roast beef liver with pumpkin puree and black fungus juice

Çig mal:

200g sygyr bagyry, 50g sogan, 25g käşir, 25g selderýa, 100g kädi, 1 Çie Gua gül, 1 gyrmyzy asparagus, 1 pomidor, 20g çikor, 20g gyrmyzy salat, 20g künji, 1 hrustal armut, 25g ak reňkli kömelek, 100ml ak şerap , 30ml bal, 20ml gara kömelek ýagy, 50g gara kömelek, 200ml krem, 100ml gyzyl çakyr 200ml süýt, 20ml Hennessy XO, 20ml towuk şiresi, 1g lezzetli arassa gara burç, azajyk duz, vanil sirkesi, zeýtun ýagy we ýag

Taýýarlanmak:

Sygyr bagryny ýuwuň we bir gapdalda goýuň

Makeasama:

1. Sygyr etiniň bagryny kesiň, fasýany aýyryň, süzüň we tagam üçin duz, krem, burç we Hennessy XO goşuň.Soň bolsa ýagly abraziw goýuň.

Ony galaýy folga bilen örtüň, suwuň temperaturasy 80 ℃ bolan 120 minutlap çörek bişirilýän ýerde çygly bişiriň, çykaryň we sowadyň we 12 sagatdan gowrak sowadyja salyň.

2. Sogan bilen hoşboý ysly bolýança dogramaly, gara kömelek goşuň, gyzyl çakyr we towuk suwuny guýuň, galyň bolýança jemläň we sous ýasamak üçin gara kömelek ýagyny guýuň.

3. Käbäni gabyň, duz we lezzetli arassa gara burç bilen örtüň, süýtde we kremde 2 sagat töweregi çişirilýänçä, çüýrük we çüýränçä, çykaryň, kädiniň palçygyna basyň we şoňa görä şekillendiriň. şekil.

4. Arassalanan kristal armutyny ak şeraba we balda 10 minutlap armut halkasy bilen batyryň.

5. Basseýni suratda görkezilişi ýaly guruň.

Nahar bişirmek nokatlary:

Içegäniň bagrynyň gurluşy gaty kyn, şonuň üçin bagyr bagrynyň çyglylygyny ýokarlandyrmak üçin degişli mukdarda krem ​​goşmaly.Gara kömelek ýagy, gara kömelekden has güýçli tagamly gara kömelekleriň konsentratydyr.Şonuň üçin sous gazandan çykmazdan ozal gara kömelek ýagyny guýmak, tagamlaryň tagamyny we derejesini ýokarlandyryp biler.

7. Gyzyl ösümlik pastasy, ýaşyl noýba sousy we Brin sousy bilen pes temperaturaly kod

Low temperature cod with red vegetable paste, green bean sauce and Brin sauce

Çig mal:

120g kod, 30g gyzyl kelem kellesi palçyk, 6G ýaşyl noýba pastasy, 10g brin pastasy, 1 goýmak, 3ml limon şiresi, 1g lezzetli arassa gara burç, azajyk iýilýän güller, degişli mukdarda duz we zeýtun ýagy

Taýýarlanmak:

Kod pyçagy çalşandan soň vakuum bilen gaplandy.

Makeasama:

1. Wakuum saklanan COD-ny pes temperaturaly haýal ojakda 30 at 30 minut gyzdyryň.

2. Taýýar panany gyzdyryň, zeýtun ýagyny guýuň, iki gapdalynda kod gowurmaly we duz, lezzetli arassa gara burç we limon suwy bilen möwsüm.

3. Gyzyl kelem kellesini palçyk, ýaşyl noýba sousy we Brin sousyny gyzdyryp, tabaga guýuň.

4. Şekile görä kod, kesim we ş.m. goýuň.

8. Japaneseapon brokkoli pastasy bilen pes temperaturaly losos

Low temperature salmon with Japanese broccoli paste

Çig mal:

150g losos, 30g brokkoli pastasy, 10g malina sousy, 1 ösümlik torty, lezzetli arassa gara burç, azajyk iýilýän güller, degişli mukdarda duz we zeýtun ýagy

Taýýarlanmak:

Salmon wakuumy ulanmak üçin saklanýar.

Makeasama:

1. Wakuum gaplanan lososy pes temperaturaly haýal ojakda 30 at 30 minut goýuň.

2. Ösümlik tortuny iki tarapy altyn bolýança gowurmaly.

3. Brokkoli palçygyny gyzdyryň, ýörite gural bilen tabakda ýuwuň, üstüne losos goýuň we tabagy şekile görä guruň.


Iş wagty: 15-2021-nji noýabr