Pes temperatura bişirmek tehnologiýasy näme?

What is low temperature cooking technology-1

Aslynda, bu haýal bişirilýän tagamyň has professional beýany.Sousvide diýip hem atlandyryp bolar.Molekulýar bişirmegiň esasy tehnologiýalarynyň biri.Iýmit materiallarynyň çyglylygyny we iýmitlenmegini has gowy saklamak üçin iýmit vakuum görnüşinde gaplanýar we pes temperaturaly nahar bilen ýuwaş-ýuwaşdan bişirilýär.Bu ýerdäki pes temperatura, umumy düşünjämiziň pikir edişi ýaly noldan pes däl, ýöne has amatly temperatura aralygynda.

What is low temperature cooking technology (1)
What is low temperature cooking technology (2)

Iýmitleri pes temperaturaly nahar bişirýän maşyna salanymyzda, kesgitlenen temperaturany we wagtyna ýetenimizde, ony çykaryp, beýleki bişirmek işlerini ýerine ýetirenimizde, pes temperatura bişirmek tehnologiýasydyr.

 

Pes temperatura bişirmek tehnologiýasy üçin zerur enjamlar haýsylar?

ýönekeý usul bilen wakuum gysyş möhürleýji maşyn we pes temperatura iýmitlendiriji ýaly iki görnüşli enjam gerek.

Wakuum gysyş möhürleýji enjam, obýekti saklamak üçin wakuum ýagdaýynda saklamak üçin kesgitli giňişlikde howany çykarmak üçin ulanylýar.Aşhanada köplenç çig mal saklamak üçin ulanylýar.Pes temperatura bişirmek tehnologiýasy ulanylanda, wakuum gysyş gaplaýyş enjamy wakuum gysyş haltasyndaky iýmitiň her ýüzüne birmeňzeş gabat gelmek we bu gurşaw bilen bişirmek üçin ulanylýar.

What is low temperature cooking technology (4)

Wakuum gaplaýyş kompressory wakuum derejesini sazlamak hem inçe, dürli basyşda dürli vakuum ýagdaýyna ýetip biler.Umuman aýdanyňda, et, guş we beýleki pes temperaturaly nahar bişirmek üçin orta vakuum ýagdaýyna geçmek.Gök önümler we miweler üçin (käşir, sogan, karam, mekgejöwen, kartoşka, kädi, alma, armut, ananas, alça we ş.m.) olary ýokary vakuum ýagdaýyna çykarmaly.

Pes temperatura bişirýän maşynyň esasy ýörelgesi, effekti gazanmak üçin uzak wagtlap temperaturany dolandyryp bilmekdir.Adatça, temperaturanyň sazlanylyşy 20 ℃ bilen 99 between arasynda, temperatura gözegçilik aralygy bolsa 1 to aralygynda bolmaly.Her nahar bişirmegiň netijesiniň yzygiderliligini üpjün etmek üçin pes temperaturaly nahar bişirýän maşynyň hili ygtybarly bolmaly we gözegçilik öndürijiligi durnukly bolmaly.

Pes temperatura bişirmek tehnologiýasyny ulanyp wagt we temperaturany nädip kesgitlemeli?

Pes temperaturaly iýmit maşynynyň temperaturasy we wagty kesgitlemesi ýalňyşmaly däldir.Nahar bişirmek prosesi pes temperaturada we has uzak wagt nahar bişirmegi aňlatmaýar.Pes temperaturany sterilizasiýa edip bolmaýandygy sebäpli, azyk howpsuzlygynyň gizlin howplary bar we bu ölüm howply täsirleri döreder.Bakteriýalaryň ýaşamagy we köpelmegi üçin iň amatly temperaturanyň 4-65 is bolandygyny bilmelidiris.

What is low temperature cooking technology (5)

Şonuň üçin pes temperaturaly nahar bişirmek tehnologiýasyny ulananyňyzda, temperatura ≥ 65 should, iň pes derejesi 50 than, iň gowusy 70 than-dan köp bolmaly däldir, şonuň üçin suwuň ýitmeginden we tagamyndan gaça durmak üçin ýitgi.Mysal üçin, yssy bahar ýumurtgalaryny pes temperaturaly bişiriji maşyn bilen bişirip bolýar we ajaýyp tagam almak üçin temperaturany 65 at derejesinde dolandyryp bolýar (belok tofu ýaly ýumşak we ýumşak, sarysy bolsa çukur ýaly tekiz) .Mundan başga-da, ýumurtganyň gabygy wakuum gysylmagyna mätäç däl möhürlenen we izolirlenen gurşaw bilen üpjün edilýär.

Armyly maslahatlar: pes temperaturaly nahar bişirmek tehnologiýasynyň ulanylmagy bilen dürli etleriň kämillik talaplary we ýagdaýlary bolýar, zerur temperatura hem başga.Dürli kämillik talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.Mysal üçin, sygyr eti, maksat temperaturasy 54 ℃, 62 ℃ we 71 is bolanda, üç ýagdaýa ýetip biler: üç, bäş we doly bişirilen.

 

Şeýle-de bolsa, dürli iýmitler dürli temperaturany we wagty talap edýär.Goşundylaryň köpüsi 30 minutda taýýar bolup biler.Şeýle-de bolsa, käbir aýratyn ýagdaýlarda iýmit 12 sagat, 24 sagat ýa-da ondanam köp wagtlap bişirilmeli bolup biler.

What is low temperature cooking technology (6)

Umuman aýdanyňda, pes temperaturaly nahar bişirmek üçin zerur bolan wagt aşakdaky üç faktor bilen baglanyşykly: (1) bir gezekde bişirilen iýmitiň umumy mukdary;(2) Iýmitiň özi ýylylyk geçiriş aýratynlyklary;(3) youetmek isleýän esasy temperaturaňyz.Mysal üçin, etiň bişiriliş wagty etiň ululygy we galyňlygy bilen baglanyşykly.Material näçe galyň bolsa, ýylylygyň merkeze girmegi üçin şonça-da köp wagt gerek bolar.Surfaceerüsti deň bolmadyk gök önümler has köp wagt alyp biler.

Etiň wakuum gysylmagy (biftek ýaly) we beýleki iýmit materiallary ilki bilen işlenmeli.Her eseriň aýratynlyklaryna görä gaplamak iň gowusydyr.Wagtyň we temperaturanyň sazlanyşy has takyk we ylmy bolup biler.Mysal üçin, guzy çorbasyny 30 minut, sosany bolsa 10 minut bişirmek üçin pes temperaturaly nahar bişirmek maşynyny ulanyň.

Pes temperatura bişirmek tehnologiýasynyň aýratynlyklary haýsylar?Adaty bişirmek usullary bilen deňeşdirilende, artykmaçlyklary näme?

Elbetde, pes temperaturaly bişirmek tehnologiýasynyň netijesini adaty bişirmek usullary bilen gazanyp bolmaz.Iýmitiň asyl reňkini mümkin boldugyça saklap biler we ýakymly ysly zatlaryň ýakymly ysyny we ysyny iň ýokary derejede saklap biler.Hatda adaty et hem tagamyny we tagamyny ep-esli gowulaşdyryp biler.

Pes temperatura bişirmek, iýmit önümleriniň ýitirilmezligini we agramyň azalmagyny azaltmak üçin her taýýar önümiň agramyny netijeli gözegçilikde saklamak üçin çig şiräni we iýmit suwuny bölüp biler.

What is low temperature cooking technology (11)
What is low temperature cooking technology (7)
What is low temperature cooking technology (8)

Pes temperaturaly nahar bişirmek tehnologiýasynyň ulanylmagy ýörite tehniki talaplara mätäç däldir, aşhanadaky her bir adam işledip biler we ideal netijeleri alyp biler.

Armyly maslahatlar: biftek bejermek üçin adaty usul ulanylsa, biftekiň üstki kämilligi we içki kämilligi düýpgöter tapawutlanýar we gowurmakda biftekdäki asyl şire suwy dowam etdirer.Şeýle-de bolsa, tejribeli aşpezler biftekiň ýüzüni birneme sary bolýança gowurarlar, şiräni gulplap, bişirmek üçin ojakda goýarlar, bu biftekiň tagamyny ep-esli ýokarlandyrar, ýöne gulplama şiresi beýle bir kämil bolmazlygy mümkin .

Pes temperatura bişirmek giňden ulanylýarmy?

Aapyk gurşawda iýmit has täsirli bolar.Şeýle ýagdaýda nahar bişirmek üçin materiallaryň hemmesi ýumşak we şireli.Eggsumurtga, et, guş, deňiz önümleri, balyk, gök önümler, miweler we ş.m.

Etde we deňiz önümlerinde pes temperatura bişirmek tehnologiýasynyň ulanylmagy gaty ajaýyp.Iýmitiň düzümindäki beloklaryň köp mukdaryny saklap bilýär we iýmit materiallarynyň reňki gaty gowy, tagamy hem täze we näzikdir.

What is low temperature cooking technology (9)

Pes temperaturaly bişirilişiň duz we ýaga garaşlylygy ep-esli azalýar, hatda ulanyp bolmaýar, aşhananyň tüssesiniň hapalanmagyny azaldyp biler.

Peçden we gaz peçinden has köp energiýa tygşytlaýar we iýmitiň witamin düzümini buglamakdan we bişirmekden has köp saklap bilýär.Mundan başga-da, her bişirmegiň netijesi gradient üýtgemezden ýokary yzygiderli bolup biler.

10 questions to help you cook at low temperature-4

Gök önümleri bişirmek üçin pes temperatura bişirmek tehnologiýasyny ulananyňyzda azajyk ýag goşsaňyz, gök önümleriň reňkini has açyk we tagamly edip bilersiňiz.

Bellik: vakuum pes temperaturaly nahar bişirilmezden ozal iýmit sowadyjyda (sowadyjynyň temperaturasy 4 than-dan pes bolmaly), wakuum pes temperaturaly nahardan soň iýmit gysga wagtlap ulanylmasa doňdurylmalydyr; .

Mundan başga-da, pes temperaturaly nahar bişirmek tehnologiýasynyň ulanylmagy aşhananyň iş netijeliligini ýokarlandyrýar.Aşpezleriň taýýarlanmaga has köp wagty bar we köp taýýarlyk işleri öňünden edilip bilner.Mundan başga-da, dürli iýmitlerde vakuum bilen möhürlenen gaplamalar bar we şol bir wagtyň özünde şol bir maksatly temperatura şertinde bişirilip bilner.

Mundan başga-da, pes temperaturada gaýtadan işlenen iýmit sowadyjy we doňdurylyp bilinýänligi sebäpli, zerur bolanda ýene gyzdyrylyp bilner we ulanylmadyk iýmit sowadyjy bolup biler, bu bolsa galyndylaryň köpüsinden gaça durar.

What is low temperature cooking technology (10)
What is low temperature cooking technology (13)

Chitco wifi sous wide takyk bişiriji

Pro ýaly bişiriň!

“Chitco wifi Sous Vide” takyk bişiriji, pro ýaly bişirmäge kömek edýär.“Wifi” diapazonynyň hemme ýerinde aşpeziňizi dolandyrmak üçin “chitco Smart” programmasy bilen jübütläň, soň sizi boşadar we maşgalalar we dostlaryňyz bilen has köp wagt geçirer.Esasanam ulanmak we arassalamak aňsat, takyk bişirijini suw bilen islendik gazana goýuň we islenýän iýmitiňizi möhürlenen halta ýa-da aýna banka taşlaň, soňra temp we taýmer düzüň.

 

Üns beriň

★ Wifi Sous Vide Cooker --- “iphone” ýa-da “Android” telefonyňyzda “chitco Smart” programmasyny göçürip alyň, bu wifi suwa çümdüriji aşpez sizi boşadar we hemme ýerde nahar bişirer, aşhanada bolmazdan nahar bişirmek ýagdaýyňyzy täzeläp durar.Mundan başga-da, ajaýyp dizaýn, enjamy App-da maşgalaňyz ýa-da dostlaryňyz bilen paýlaşyp bilersiňiz, köp adamyň birikmegi üçin çägi ýok.Öňünden kesgitlenen bahalar öçürilende saklanar.Esasy sazlama prosedurasy sous bişirijisinde-de gutaryp biler.

★ Takyk temperatura we taýmer --- Bu sous wideo aýlanyjynyň temperatura aralygy we takyklygy 77 ° F ~ 210 ° F (25ºC ~ 99ºC) we 0,1 ℃ (1 ° F).Iň ýokary taýmer aralygy 99 sagat 59 minut, temp sazlamalaryňyza ýetende taýmer başlaň, aşpezleriňize ýeterlik we takyk boluň.Şeýle hem okalýan LCD ekrany: (W) 36mm * (L) 42mm, 128 * 128 Dot Matrix LCD.

★ Bitewi we çalt ýylylyk aýlanyşygy --- 1000 watt suw aýlanyşyny suwy çalt gyzdyrýar we eti doly we çygly edýär.Gök önümler, et, miweler, peýnir, ýumurtga we ş.m. üçin islendik gazana we kostýuma laýyk gelýär, telefonda APP-den resept hem-de wifi sous wide LCD ekranynda resept saýlap bilersiňiz.

Use Ulanmak aňsat we ses ýok --- Başga enjam gerek däl.Takyk bişirijini suw bilen islendik gazana goýuň we islän iýmitiňizi möhürlenen halta ýa-da aýna banka taşlaň.Özüňizi boşatmak we has köp iýmitler we witaminler bilen tagamly nahar taýýarlamak üçin wifi aralygynyň islendik ýerinde temp we taýmer düzüň.Nahar bişirilende dymyň, sesiň bozulmagyndan gorkmaň.

★ Gorag we temperatura duýduryşy --- Bu termiki suwa çümdüriji, suwuň derejesi iň pes derejeden pes bolanda işlemegi bes eder we size duýduryş berer.Şeýle hem temp maksatly kesgitleme bahasyna ýetende sizi gorkuzar.Poslamaýan polady arassalamak aňsat.Bu enjam suw geçirmeýän bolsa-da.Suwuň derejesi iň ýokary çyzykdan geçip bilmez.

What is low temperature cooking technology (15)

Iýmitleri vakuum kompressoryna salmazdan ozal, bejermek, ýakymly ys goşmak ýaly iýmit bilen iş salyşmalydyrys.Şeýle-de bolsa, pes temperaturaly nahar bişirilende iýmit materiallarynyň we ysly zatlaryň tagamy has güýçlidir, şonuň üçin aşa ýakymly ysly zatlary goşmak maslahat berilmeýär.Alkogol tagamynyň ýokary konsentrasiýasy laýyk däl, et düzümindäki belok düzümini ýok eder, etiň tagamyny we tagamyny ep-esli peselder.

What is low temperature cooking technology (16)

Näme hakda?

Pressureokary basyşly pes temperatura bişirmek tehnologiýasy ýaly bolup görünýär, aslynda gaty sowuk we asla çylşyrymly däl.Her iýmit materialynyň aýratynlyklaryny we almak isleýän tagam tagamymyzy dogry bilsek, temperaturany we wagty dogry kesgitlänimizde, wakuum gaplaýyş kompressoryny we pes temperatura maşynyny ylmy taýdan ulanyň, hatda adaty bir biftek hem gowy zat alyp biler tagam, Bu pes temperaturada haýal bişirmegiň jadysy.

 

• Gyzgyn wertikalda,

• Çyra çyrasy hakda düýş görenok,

• Üznüksiz ses ýok,

• Gyssagly bolmady.

• Pes temperatura bişirmek,

• Delhli tagamlary ösdürip ýetişdirmek, ýygnamak we güllemek üçin wagt gerek,

• Pes temperaturada bişirilen her bir nahar, bütin manyda jadyly tejribe döredip biler.


Iş wagty: 18-2021-nji oktýabr