CTO5OP116W Akylly wakuum sirkulýatory

Gysga düşündiriş:

Haryt modeli: CTO5OP116W

Önümiň ady: SOUS VIDE

Naprýa .eniýe: 100V-120V / 220V-240V (dürli ýurtlara görä üýtgeşik we düzülip bilner.)

Çykyş güýji: 800W / 1000W / 1200W.

Arassa agramy: 1,12KG

Wagt kesgitlemesi: 99 sagat 59 minut

Temperatura gözegçilik aralygy: 0-90 ℃.

Bişirmek ýörelgesi: pes temperatura, haýal bişirmek we wakuum

Suwuň sarp edilişi: 4-15 litr

Temperaturanyň takyklygy: ± 0,1 ℃.

Dolandyryş paneli: LED displeý, WiFi funksiýasy (islege bagly funksiýa)

Ölçegi: 312 x 87 x 50,8mm


Önümiň jikme-jigi

Jikme-jiklik görkez

Haryt bellikleri

P116W (6)
P116W (7)
P116W (5)

IPX7 suw geçirmeýän

Taslanan suw geçirmeýän gurluş, önümi has ygtybarly we ulanmaga has amatly edýän IPX7 derejesine ýetip biler.

Akylly WiFi dolandyryşy

Garaşsyz gözleg we ösüş APPWiFi funksiýasy bilen birikdirip bolýar,iýmitiň aňsatlyk bilen ýasalmagy üçin.

P116W (8)
P116W (4)

Ansat arassalamak üçin aýrylýan dizaýn

Aşaky poslamaýan polat silindrini söküp bolýar,janköýer pyçaklary we içindäki ýyladyş turbalary bolup bilerarassalandy.

Takyk temperatura gözegçiligi

Sous Vide-iň temperatura takyklygy ± 0,1 ℃,kämillik derejesine gözegçilik etmek aňsat.

P116W (9)

Bişirmek ädimi

1-nji ädim:

Iýmit materiallaryny we goşundylaryny goýuňvakuum haltasyna, artykmaç çekiňhowa we degişli mukdarda goýuňýörite suw howdanyna suw ýa-dahaýal bişirijiniň poslamaýan polatdan ýasalan gazany.

P116W (10)

2-nji ädim:

Konteýnerdäki haýal bişirijini düzediň wewagty we temperaturany kesgitläň.Haçansuwuň temperaturasy toplumyna ýetýärtemperaturany, vakuum goýuňgapda iýmit.

P116W (11)

3-nji ädim:

Bişirilen iýmit gaýtadan işlenip bilnerýaly şahsy tagamyna göräiçine az mukdarda ýag goýup bolýargazana, bişirilen nahar bolsa azajyk bolup bilerhas gowy tagam üçin iki tarapynda gowrulan.

P116W (12)
P116W (13)

CHITCO zawody

Mundan başga-da, CHITCO dolandyryş we in engineeringenerçilik ulgamynda tejribeli we çeýe işgärler bilen işleýär, kompaniýanyň aragatnaşyk, ýokary netijelilik we iň ýokary hilli müşderilere hyzmat etjekdigine göz ýetirýär.

Häzirki wagtda 1000-den gowrak işgär biziň bilen işleýär, şol sanda 50 töweregi dolandyryş işgäri, Ylmy-barlag bölüminde 40 töweregi inersener, hil barlagy bölüminde 50 işgär (QE, IQC, IPQC, QC, QA).

Näme üçin bizi saýlamaly?

Artykmaç gyzdyrmazdan, temperaturany takyk dolandyryň.

Iýmitiň suwuklygyny / iýmitlenmegini gaty pes derejä çenli azaldyň.

Akylly dizaýn işlemek üçin aňsat.Takyk bişirmek iýmitiň / tagamyň esasy tagamyny saklaýar.

Reňk, ys we tagamyň ajaýyp utgaşmasy, öý hojalykçy aýaly Mişeliniň aşpezi bolýar

Bütin bedeni suw geçirmeýän, Suwuň içine düşse howpsuzlyk howpy we işleýiş zyýany ýok.

Dolandyryş interfeýsinde görkezilen taýmer we temperatura, islän wagtyňyz bölümiň iş ýagdaýyny görmek üçin amatly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Show Detail-1 Show Detail-2 Show Detail-3 Show Detail-4 Show Detail-5

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň