CTO5OP117W Integrirlenen alýumin garyndysy Sous Vide

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: CHITCO SOUS VIDE.

Naprýa .eniýe: 220V-240V (dürli ýurtlara görä üýtgeşik we düzülip bilner).

Çykyş güýji: 800W / 1000W / 1200W.

Arassa agramy: 1,1KG

Temperatura gözegçilik aralygy: 0-90 ℃.

Wagt kesgitlemesi: 99 sagat 59 minut.

Suwuň sarp edilişi: 6-15 litr.

Bişirmek ýörelgesi: pes temperatura, haýal bişirmek we wakuum.

Temperaturanyň takyklygy: 0,1 ℃.

LED suwuk kristal displeý: nahar bişirmek tendensiýalary bilen tanyşmak üçin LED displeý paneli.Temperaturany ýokarlandyrmak açary, temperatura wagtyny azaltmak açary, WIFI funksiýasynyň görkezijisiniň ýagtylygy, temperatura wagtynyň aýlaw açary we ýerine ýetiriş açary sazlamak açary.

Düzediş klipi: Dürli nahar bişirmek üçin amatly çeýe dizaýn.


Önümiň jikme-jigi

Jikme-jiklik görkez

Haryt bellikleri

Pes temperatura haýal bişiriji näme?

Sous wideo ýa-da pes temperaturaly nahar bişirmek, gaty berk gözegçilikde saklanýan temperaturada, adatça iýmitiň beriljek temperaturasynda nahar bişirmekdir.Amalyň iň kyn bölegi, dürli iýmitler üçin ulanyljak wagty we temperatura diapazonyny kesgitlemekdir.Bu programma, nahar bişirmek üçin gollanma hökmünde ulanyp boljak wagtlaryň we temperaturalaryň sanawyny öz içine alýar.Hatda öz bellikleriňizi synap göreniňizde ýatda saklamaga ýer berýär.

What is a low temperature slow cooker

Pleönekeý işlemek we takyk temperatura gözegçilik

Sous Vide-iň temperatura takyklygy ± 0,1 is, kämillik derejesine gözegçilik etmek aňsat.3 ýetişen, 5 ýetişen, 7 ýetişen, doly ýetişen.Öýde bişirilen ýyldyzly iýmit,Pes temperaturaly haýal aşpeziň bolmagy, ýyldyzly restoran ýaly iýmitlere ýetip biler.

Simple operation and accurate temperature control

Yalta eser

Nahar bişirmek islemeýärsiňizmi?Aşhana tüsse agyrmy?Tomusda gaty yssy?Size kömek etmek üçin haýal bişiriji.Metaldan ýasalan kiçi göwrüm.Fýuzel kiçijik we amatly, ýönekeý we işlemek aňsat bolan ähli metal materialdan ýasalýar.

The lazy artifact
The lazy artifact2

Sagdyn düşünje

Sous Vide aşhanaňyzy ýag tüssesi bilen hoşlaşýar we tagamly we sagdyn edýär.

Healthy concept

Akylly WiFi dolandyryşy

Özbaşdak işlenip düzülen APP, iýmitleri aňsatlaşdyryp, WiFi funksiýasy bilen birikdirilip bilner.

Intelligent WiFi control

Reseptleri ýuwaş-ýuwaşdan bişiriň we aňsat bişiriň

Lezzetli nahary halaýarsyňyzmy?Nahar bişirip bilersiňizmi?Kyn görýärsiňizmi?Bu meseleler däl.Haýal bişiriji bolmak, ähli meseleleri çözmäge aňsatlyk bilen kömek edip biler.Reseptleriň köp görnüşi mugt berilýär.Pes temperaturada haýal bişiriji sizi sekuntda aşpez edýär!

Cook recipes slowly and cook easily
Cook recipes slowly and cook easily2
Cook recipes slowly and cook easily3

Üç nahar bişirmek

1-nji ädim

Goşundylary we ingredientleri wakuum haltasyna salyň, artykmaç howany çykaryň we haýal bişirijiniň ýörite suw howdanyna ýa-da poslamaýan polatdan dogry mukdarda suw guýuň.

step1

2-nji ädim

Konteýnerdäki haýal ojagy düzediň we wagty we temperaturany düzüň.Suwuň temperaturasy bellenen temperatura ýetende,vakuumirlenen iýmitleri gaba salyň.

step2

3-nji ädim

Bişirilen iýmitleri şahsy tagamyna görä gaýtadan işläp bolýar (gazana az mukdarda ýag goýup bolýar we bişirilen iýmitleri has gowy tagam üçin iki tarapa azajyk gowurmaly).

step3
product detail-01
product detail-02
product detail-03

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Show Detail (1) Show Detail (2) Show Detail (3) Show Detail (4) Show Detail (5) Show Detail (6) Show Detail (7) Show Detail (8) Show Detail (9) Show Detail (10) Show Detail (11) Show Detail (12) Show Detail (13) Show Detail (14) Show Detail (15)

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň