Pes temperaturada bişirmäge kömek etjek 10 sorag

Soňky iki ýylda muny köp gören bolsaňyz gerek, başlyk / nahar iýýän / işdeş / kärdeş / kärdeşiňiz bilen Sous Vide hakda gürläniňizde, olaryň jogaby

10 questions to help you cook at low temperature

Dogry, men olary günäkärlemeýärin.Olara indiki gezek görkeziň

Sorag 1: Sous Vide näme?Pes temperatura bişirmekde beýle ajaýyp zat näme?

10 questions to help you cook at low temperature-2

Fatagy ýeňilleşdirýän usul, gowurmagyň we gowurmagyň ýerine iýmitleri ýylylyga çydamly wakuum haltasynda hemişelik temperaturada gyzdyrmagy göz öňünde tutýar.Maşynlaryň kömegi bilen, hatda bişirip bilmeýän adamlar hem iýmitiň, esasanam biftekiň bişiş derejesini aňsatlyk bilen dolandyryp bilýärler.Mundan başga-da, pes temperaturaly nahar bişirmek, içerde gulplanan iýmitiň iýmitlenmegine we tagamyna ýol açyp biler, ýokary temperaturaly nahar bişirmek we ýitirmek sebäpli bolmaz.

2-nji sorag: Iýmitlenmek üçin köp gural gerekmi?

Gaty aýtsak, pes temperaturaly nahar bişirmegiň esasy guraly suw hammamynyň temperaturasyna takyk gözegçilik edip bilýän dökün maşynlarydyr.Wakuum maşyn ýa-da vakuum halta zerur gural däl, sebäbi başga ýollar bilen ýylylyga çydamly sumkanyň howa çykaryş effektini gazanyp bolýar.

3-nji sorag: Plastmassa gysgyç zynjyr sumkasy, temperatura gabat gelenden soň zyýanly madda öndürmeýärmi?

cof

Pes temperaturaly nahar bişirmek 90 gradusdan aşakda saklanmalydyr, adatça 55-70 dereje arasynda bolmaly, şonuň üçin wakuum haltalary ýa-da ziplok haltalary satyn alanyňyzda ýylylyga çydamly temperatura üns beriň.

4-nji sorag: Tüwi bişiriji dökün maşynyny çalşyp bilermi?

Torda köpler ýagly maşyn öwretmek makalasyny çalyşmak üçin elektrik bişirijisini ulanýarlar, ýöne birnäçe zady açyk görkezmeli.“Shufei” maşynynyň özi, dürli temperaturada ulanylýan dürli iýmit materiallaryna jogap bermek üçin temperatura gözegçilik etmek roluna eýedir.Şu Fei kanunyny ýerine ýetirmek üçin tüwi bişiriji izolýasiýa funksiýasyny ulanmak, temperaturany sazlap bilmezlik meselesine duçar bolar, şonuň üçin diňe bir görnüşli nahar bişirip biler we dürli modeller, tüwi bişirijiniň markalary, temperaturasy birmeňzeş däl, durmuşa geçirmek çäklendiriler.

5-nji sorag: Pes temperaturada bişirmek kyn we wagt talap edýärmi?

10 questions to help you cook at low temperature-4

Cookingagy nahar bişirmegiň ýalta usuly, iýmit vakuum halta salýança, soň bolsa maşynyň yzy bilen gutarandan soň, gaty az zat bilen iş salyşmagyň zerurlygy diýip bileris.Emma Diet bilen baglanyşykly iň uly mesele, iýmitiň ýetişmegi üçin köp wagt gerek bolmagydyr.

6-njy sorag: Şu Fei usuly bilen pes temperaturada bişirilende iýmit nähili tagamly?

Sous wideo usulynyň döremegi, biftekiň ýetişmegine netijeli gözegçilik etmek üçin biftek bilen ýakyn baglanyşyklydyr.Daşyndan Goňur we içinden ýetişmedik gowulaşdyrmak üçin Şu Fei usuly galyň biftek bişirmegiň iň oňat usuly boldy.Pes temperaturaly nahar bişirmegiň iň gowy zady, galyň eti daşyndan içerine deň derejede gyzdyryp bolýar.

7-nji sorag: Sowuk nahar bişirilmedik sesler.Hakykatdanam iýip bolýarmy?

10 questions to help you cook at low temperature-5

Umuman, bişirilen iýmitiň standarty 100 ° C, içerde we daşarda 100 ° C.Aslynda, "bişirilen naharyň adaty derejesine" hökman ýetmeýän hytaý tagamlary köp.Mysal üçin: Iň oňat tagamy saklamak üçin önümçilikde serhoş towuk, praktikanyň köpüsi otdan birnäçe minutyň içinde gaýnadylan suw köpügini, gaýnadylan eti, galyndy ýylylygyň ulanylmagy içki ýuwaş-ýuwaşdan ösmegine ýol açýar, şonuň üçin Süňküň ýanyndaky et adatça biraz gülgüne bolýar.Mundan başga-da, köplenç iýilýän ýapon görnüşindäki doňuz eti ilki pes temperaturada gowrulýar, soňra bolsa ýokary temperaturada gaty gowrulýar.Galan temperatura, doňuz etiniň içindäki ýumşak we şireli täsirini görkezmek üçin doňuz etini 8 minutlyk bişirilen ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.pes temperaturaly nahar, iýmitleri sterilizasiýa etmek, howpsuz we amaly aralyga ýetmek üçin uzak wagtlap pes temperaturaly ýylylygy ulanýar, hatda 100 ° C-e ýetmese-de iýmek ygtybarly bolup biler.

8-nji sorag: Sowadylandan soň pes temperaturada bişirilen biftek nädip gyzdyrylýar?

Pes temperaturaly nahar bişirmek, bir gezekde 5 biftek bişirmek we ýuwaş-ýuwaşdan iýmek wagt tygşytlamagyň ajaýyp usulydyr.Elbetde, tagamly iýmek üçin biftek gyzgyn bolmaly, şonuň üçin gyzdyrmagyň usuly örän möhümdir, eger 56 ° C ýagly biftek ulansaňyz, ony sowuk ammarda goýuň, hyzmat etmezden ozal, holodilnikden biftek alyň we goýuň 50 ° C gyzgyn suw (ony ýagy ýeňilleşdirýän maşyn bilen gyzdyryp bilersiňiz).Sowuk duýulmasa, gyzgyn tabak taýýarlaň.Soňra biftek reňkli we hoşboý ysly bolýança we iki tarapa gowurmaly.

9-njy sorag: Pes temperatura bişirmek usuly diňe et üçin laýykmy?

Fatag-rahatlyk aýratynlyklary taýdan et üçin ajaýyp!Esasanam gaty galyň ýa-da tendon köp bölekler, uzak wagtlap hemişelik ýylylyk bilen gaty bölekleri aňsatlyk bilen dolandyryp bilersiňiz.Mundan başga-da, ýumurtga esasly souslar (garawul, fransuz Marinara) we desertler (puding, soufflé) ýaly belok esasly maddalar hem ýagyň rahatlygy üçin gowy dalaşgärdir, wagt tygşytlamak ýalňyşlyk derejesini hem peseldip biler we beýleki iýmitler ýa-da reseptler Uzak wagtlap gaýnatmak üçin pes temperaturada bişirip bolýar.

10-njy sorag: Fatagly kömek mümkinçilikleri köp elektrik sarp edýärmi?

Pes temperaturaly bişirijiler, ýyladyş döwründe garaşýan wagtynda gaty az sarp edip, ýyladyş döwründe güýçleriniň köpüsini ulanýarlar.Pes temperatura bişirilende suw buglarynyň ýaýramagyny azaldyp bilýän bolsaňyz, sarp ediş güýji gaty pesdir.


Iş wagty: 18-2021-nji oktýabr